Leveringsvoorwaarden

Montage- en leveringsvoorwaarden van
H.B. Wessel. h.o.d.n.
TimOn Deuren-Speciaalzaak en deur-idee.
Hierna te noemen TimOn.

1. ALGEMEEN 1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten (inclusief montage) van TimOn
1.2.Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden; deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3.De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen TimOn en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van TimOn.

2. AANBIEDINGEN
2.1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door TimOn desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen.
2.2.In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief en binden TimOn niet. TimOn behoudt zich de gebruikelijke spelingen voor.

3. OVEREENKOMSTEN
3.1.Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat TimOn de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van TimOn en deze algemene voorwaarden.
3.2.Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door TimOn bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
3.3. Wijzigingen in details en afmetingen van details zoals bossingen en profileringen mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kan geen aanleiding zijn voor de opdrachtgever zijn verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen ook van technische en/of esthetische aard zijn.

4. PRIJZEN
4.1.Alle prijsopgaven en de prijzen die TimOn in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot standkomen van de overeenkomst geldende prijzen, zijn af magazijn te Ommen, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven in Euro’s.(€), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2.Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet, is TimOn gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
4.3.Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

5. BETALING
5.1.Betaling dient contant bij aflevering te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2.De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3 Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is TimOn alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4.Alle door TimOn gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door TimOn ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5.5.Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door TimOn ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door TimOn ten gevolge van de annulering geleden schade.

7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7.1.De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is TimOn dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Onder leveringstermijn wordt mede verstaan montagetermijn.
7.2.De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit TimOn kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens TimOn tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij TimOn niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.
7.3.Levering geschiedt af magazijn te Ommen. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.

8. MONTAGE
8.1.Indien het verkochte door een ander dan TimOn wordt gemonteerd, vervalt de door TimOn verstrekte garantie.
8.2.Wederpartij draagt zorg voor het tijdig en behoorlijk verrichten van zodanige werkzaamheden en het ter beschikking stellen van zodanige voorzieningen dat de montage niet vertraagd wordt en zonder problemen kan geschieden.
8.3.Indien door TimOn zaken of onderdelen daarvan worden gemonteerd dient aan het navolgende te zijn voldaan:-de montage objecten dienen goed bereikbaar te zijn en het terrein moet begaanbaar zijn (dit betekent onder meer geen sleuven of andere graafwerkzaamheden, geen open meterputten, geen kabels of slangen in de deuropeningen, schone kozijnen en sponningen, bezemschone werkruimtes, -beschikbaarheid van een veilige lift of bouwkraan in geval van etagebouw, een veilige stroomvoorzieningaanwezigheid, een afvalcontainer (de wederpartij verzorgt de afvoer van afval), parkeermogelijkheid voor auto’s.
8.4.Materialen die niet gemonteerd kunnen worden vanwege onjuiste of onnauwkeurige maatvoering, het niet gereed zijn van de werkplek of foutieve opgave, zullen ongemonteerd worden achtergelaten. Dit laat onverlet de verschuldigdheid van de koopprijs voor deze zaken alsmede de montage- kosten.
8.5.In geval van vertraging in de montage die niet te wijten is aan TimOn, zijn alle daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de weder partij –
8.6.TimOn draagt zorg voor de afdracht en inhouding van belastingen, premies en/of heffingen voor zover deze betreffen de door haar verrichte werkzaamheden en levering van goederen en diensten. TimOn draagt geen enkele andere verantwoordelijkheid ter zake en is niet aansprakelijk voor betaling van enig andere premie, belasting en/of heffing. Deze belastingen, premies en/of heffingen komen geheel voor rekening van de weder partij, die TimOn vrijwaart voor aanspraken van derden te dier zake (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot aanspraken en verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid).
8.7.Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door TimOn als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon incl. winstopslag.

9. GARANTIE/RECLAME
9.1.Voor alle door TimOn geleverde en door derden gefabriceerde producten geldt de fabrieksgarantie.TimOn garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2.De garantietermijn bedraagt 24 maanden na de levering van het betreffende product/dienst aan wederpartij. Binnen die termijn krijgen door ons geleverde producten nog een afstelcontrole.
9.3.Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient wederpartij reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde zaken of montage op de af- en /of opleverbon aan te tekenen. Voor alle overige reclames geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. De betreffende zaken dienen op eerste verzoek aan TimOn ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek.
9.4.Reclame is niet mogelijk indien: – de geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;-de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Timon op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd dan wel door wederpartij of een derde zijn gerepareerd;-de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van TimOn; -wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens TimOn (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
9.5.Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door TimOn gegrond wordt bevonden, zal TimOn te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
9.6.Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7.Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

10. KEURING
De zaken worden voor de aflevering door TimOn gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door TimOn vastgesteld.

11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
11.1.TimOn is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; -wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;-het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;-een onderhands akkoord wordt aangeboden;-op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; -ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan.ln deze gevallen is iedere vordering op wederpartij terstond opeisbaar, zonder dat TimOn tot schadevergoeding of garantie gehouden is.
11.2.Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van TimOn passende zekerheid heeft gesteld.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
12.1Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door TimOn aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte (montage)werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort-schieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2.TimOn is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt TimOn voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3.Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van TimOn te leveren. Hij is eveneens verplicht TimOn op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan TimOn om dit pandrecht tot stand te brengen.

13. RETENTIERECHT
TimOn is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van TimOn met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.

14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1.TimOn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TimOn of leidinggevende ondergeschikten.
14.2.TimOn is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
14.3.TimOn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

15. OVERMACHT
15.1.Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van TimOn, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van TimOn kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door TimOn ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2.Overmacht geeft TimOn het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
16.1.Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende TimOn of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
16.2.TimOn behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat TimOn ter zake rechthebbende is.

17. OVERTREDING/BOETE
Indien wederpartij jegens TimOn toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot die genoemd in artikel 16, hiervoor verbeurt hij jegens TimOn een onmiddellijk opeisbare boete van € 15.000,- per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,– voor ieder dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

18. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

19. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
19.1.De vestigingsplaats van TimOn is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens TimOn moet voldoen.
19.2.Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van TimOn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.3.Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en TimOn gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle.